کابینت رنگ تیره همراه با جزیره

کابینت رنگ تیره همراه با جزیره

کابینت برای اشپزخانه های کوچیک
جزیره مناسب با متراژ اشپزخانه